Page 6 - Gaztek A.Ş. Online Katalog
P. 6

Dezenfeksiyonlu

                       Vakum Sistemi

                                 Vacuum System
                                 Dental Type    Diş ünitelerinden gelen sıvı tıbbi atıkların şehir Dezenfeksiyonlu Merkezi Vakum Sistemleri Avantajları
   şebekesine verilmeden önce kontrollü bir şekilde
   dezenfeksiyon ve nötralizasyon işleminin yapılması • Diş hekimlerine uygun ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak
   amacıyla “Dezenfeksiyonlu Merkezi Vakum Sistemleri" • S ıvı tıbbi atığın tıkanıklıklara yol açmasını önleme
   tasarlanmıştır. Dezenfeksiyonlu vakum sistemleri   • A tığın geri tepme riskini engelleme
   sağladığı yüksek vakum gücü ile diş hekimlerine arzu • G eri tepmelerden kaynaklanan çapraz enfeksiyon
   edilen sağlıklı ve uygun çalışma ortamı sunmaktadır.   riskini ortadan kaldırma
    Bu sistemlerde; diş ünitlerinden gelen sıvı tıbbi atıkları • A ğız içindeki sıvının sağlıklı, hızlı ve güvenilir biçimde
   kendi bünyesinde depoladıktan sonra, şehir şebekesine   toplanmasını sağlama
   vermeden önce nötralizasyon ve dezenfeksiyon    • S ıvılarla beraber, havaya saçılan partikülleri de toplama
   işlemine tabi tutmaktadır. Bu işlem online olarak • D iş ünitesindeki cihazlardan kaynaklanan enfeksiyon
   izlenmekte, dozajlama ünitesi ile gerekli dezenfektan   yayılım riskini en az seviyelere çekme
   maddeleri atık içine otomatik olarak dozajlanmakta • T ankın dolum seviyesi kontol sistemleri ile tespit edilebilme
   ve gerekli deşarj şartına uygun hale geldiğinde şehir • V akumun sürekliliğinin sağlanması
   şebekesine verilmektedir. Böylece sıvı tıbbi atıkların • T ankların senkronize çalışmasının sağlanması
   içinde barındırdığı, sağlığımızı tehdit eden, istenmeyen • V akum kaynağı diş ünitlerinin bulunduğu ortamda
   bakteri ve organizmaların da bertarafı sağlanmaktadır.   olmaması sebebiyle, çalışma ortamında herhangi bir
   Bununla beraber çevreye ve insan sağlığına çok ciddi   gürültünün oluşmaması
   zararları olan civa, gümüş gibi ağır metal partiküllerinin • F ilitrasyon EN ISO 11143 standardına uygun olarak yapılması
   amalgam ayırıcılarla filtrasyonu yapılarak doğaya
   salınması engellenmiş olur. Sistem tüm bu işlemleri PLC
   Otomatik kontrol ünitesi sayesinde tam otomatik olarak
   yapmaktadır.
   1   2   3   4   5   6   7   8